top of page

Hva tror vi på?

CBS er et bibelstudieopplegg for alle. Vi tror at Bibelen er til for å leses av alle men­nesker, både innen kirken og utenfor.
 
Siden ulike kirkesamfunn og kristne grupperinger har forskjellige teologiske synspunkter, har CBS bevisst valgt å ikke være tilknyttet noe spesielt kirkesamfunn. Og vi tilpasser heller ikke kursmateriellet vårt til noen kristen grupperings læremessige syns­punkt.
 
Tvert imot er det vår hensikt å være en kraft som forener kristne over hele verden ved å lede dem inn i det bibelske budskap på en slik måte at det fremmer kjærlighet og enhet.

Vi tror … at Bibelen – både Det gamle og Det nye testamentet – er blitt til gjennom guddommelig åpenbaring og derfor er Guds åpenbarte Ord, uten feil i de opprinnelige manuskriptene. Dens lære er øverste autoritet for alle kristne i spørsmål om tro og livsførsel.

Vi tror … på den guddommelige enhet, som består for evig av tre personer: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, men som likevel har helt lik natur, og har all makt, er allvitende, er allesteds nærværende, og er uforanderlige og fullkomne i kjærlighet, sannhet, rettferdighet, rett, godhet, nåde og barmhjertighet.

Vi tror … som den nikenske trosbekjennelsen uttrykker det, at Jesus Kristus, Guds Sønn, er både fullt ut Gud og fullt ut menneske – to naturer i en og samme person. Han ble unnfanget av den Hellige Ånd og født av Jomfru Maria. Han gjorde underverker for å bevise sin guddom, levde et liv uten synd, led og døde som et fullkomment offer for verdens synder. Han stod opp fra de døde den tredje dag og hans legemlige oppstandelse garanterer at alle som tror på Ham, også skal stå opp til evig liv med Ham. Han fôr opp til Gud Faders høyre hånd, og derfra hersker han over universet, går i forbønn for de troende og skal komme tilbake til jorden for å opprette sitt rike.

Vi tror … at mennesket ble skapt i Guds bilde, men bevisst valgte å være ulydig mot Gud og derfor som et resultat ble adskilt fra Gud. Denne falne naturen ble overført til hele menneskeheten. Men det er forløsning for mennesket i Jesu blod. Bare de som tar imot Jesus Kristus i tro får tilgivelse for synden, blir født på ny ved den Hellige Ånd, og blir dermed Guds barn. En bibelsk tro på Jesus Kristus er eneste betingelse for frelsen, men gode gjerninger og et rettferdig liv vil følge av en slik tro og dermed vise at troen er til stede.

Vi tror … at den Hellige Ånd tar bolig i alle troende fra det øyeblikk de tar imot Kristus ved tro. Den Hellige Ånds oppgave er å herliggjøre vår Herre Jesus Kristus, overbevise mennesker om synd, skape nytt liv i den troende synderen, ta bolig i, lede, lære og gi den troende kraft til et kristent liv og tjeneste. Vi tror at alle troende bør vitne om Jesus i hans kraft og studere Bibelen med hans hjelp.

Vi tror … at den universelle kirke, satt sammen av alle som i sann tro på Kristus tilhører Ham, er forenet i ett legeme med Jesus Kristus som hode. Som lemmer i kirken er det vårt ansvar å bevare Åndens enhet den fred som binder sammen (Efeserne 4.3), støtte den lokale menigheten og elske hverandre med rene hjerter.

Community

Bible Study

Norge

bottom of page