top of page

Eksempelleksjon

Kursmateriellet er lagt opp for å støtte

CBS-metoden.

 

Hver leksjon i kursheftet inneholder en hjemmeoppgave (trinn 1) og en kommentar 

(trinn 4).

Lærerveiledningen gir hjelp til gruppeledelsen 

(trinn 2) og til en

kortfattet undervisning  (trinn 3) etter gruppesamtalen.

Nedenfor følger en kort beskrivelse av de 4 trinnene i CBS metoden, sammen med en forkortet eksempel-leksjon fra Jakobs brev.

 

(Det 5. elementet i CBS-metoden er omsorg for gruppedeltakerne.)

 

Trinn 1: Personlig bibelstudium

 

Deltakerne forbereder seg hver for seg ved å studere bibelteksten og svarer på spørsmålene i hjemmeoppgaven uten andre hjelpemidler enn Bibelen og kursheftet. Det er satt av plass til å skrive inn svaret på hvert spørsmål. Hver deltaker bruker selv Bibelen og oppdager sannheter i Guds Ord.

Her følger en forkortet versjon av hjemmeoppgaven til leksjon 3 i Jakobs brev som eksempel på hvordan en CBS leksjon er utformet.

 

HJEMMEOPPGAVE JAKOB 3, 1 – 18 (UTDRAG FRA JAKOBS BREV LEKSJON 4)

Be at Gud vil lede deg og gi deg innsikt når du nå tar fatt på oppgavene. Les hele kapittel 3 i sam­men­heng og deretter de foreslåtte henvisningene når du kommer til dem. Husk å oppgi skriftstedene som viser hvor du fikk svarene dine fra. Oppgaver merket med stjerne (*) er til fordypning.

 

Forslag: Prøv denne uken, med Guds hjelp, å la være å dømme andre etter hvordan de ser ut. Dette blir kanskje ikke så lett som du tror. Bevisst eller ubevisst, legger de fleste av oss merke til kles­­drakt, orden, oppførsel osv. og lar det påvirke måten vi tenker på. Prøv å gjøre noe konkret godt for én som har vært mindre heldig i livet enn deg. Og be om at Gud vil lære deg mens du studerer hans ord denne uken.

 

 

Menneskets tilstand, Jakob 3,1-12

2)         Les 1. Korinterne 12,28. Hvordan blir man lærer ifølge                    dette verset?

 

 

4)      * a. Hva innså Jakob om menneskets tilstand?

            b.   Hvilke tre bilder brukte Jakob i versene 3-6 for å                                illustrere tungens makt?

 

 

5)      a.   Hvilken skade kan tungen forårsake, ifølge vers 6?

 

         b.   Les Romerne 7,18-25 for å se Paulus’ analyse av                                 menneskets tilstand. Forklar hvorfor det er så vanskelig                 å holde styr på tungen.

 

 

         c.   Har du vanskelig for å holde tungen din i tømme? Hva                    gjør du med det?

 

 

6)         Versene 9-12 viser hvor motsetningsfylt tungen kan være.              Hva sier Markus 7, 20-22 oss om hvor tungens tale                          kommer fra?

Himmelsk kontra jordisk visdom, Jakob 3,13-18

8)      a.   I versene 13-16 ser vi to slags visdom. Hva er beviset på                   sann visdom?

 ​

         c.   Hva kjennetegner falsk visdom?

9)      a.   Hva kjennetegner sann visdom?

 

 

         b.   Hva resulterer den i?

         c.   Ber du hver dag Gud om å gi deg hans sanne visdom?                      Hvorfor? Eller hvorfor ikke?

Til ettertanke: 

Tenk på det som kjennetegner den guddommelige visdommen nevnt i vers 17. Er dette også sant i deg? Husk hva Jakob skrev i kapittel 1: ”Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.” (1,5). Hvis du har et opp­riktig ønske om denne visdommen, be Gud om den – men ”be i tro, uten å tvile” (1,6). Når du ber og tror, vil dette føre til rettferdige handlinger: ”Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjen­nom gjerningene ble troen fullendt” (2,22).

Trinn 2: Gruppesamtale

Etter at gruppedeltakerne har forberedt seg hjemme kommer de sammen i gruppa. Ved å samtale – i en trygg og inkluderende atmosfære – om hva hver enkelt har oppdaget hjemme, får deltakerne ny innsikt og kan kanskje oppdage helt nye sider ved avsnittet. Ved Den Hellige Ånds hjelp utdypes og forsterkes det vi har oppdaget hjemme gjennom samtalen i gruppen. Samtalen ledes av en gruppeleder som kjenner CBSI-metoden, og som har fokus på at alle deltakerne skal bli inkludert og lyttet til.

Trinn 3: Lytte til undervisning/oppsummering

Kurslederen gir en kortfattet undervisning, som oppsummerer viktige poeng i bibelavsnittet og stimulerer til praktisk anvendelse ved illustrasjoner og eksempler.

Lærerveiledningen gir hjelp til å forberede denne undervisningen.

 

Her følger som eksempel noen viktige poenger fra avsnittet i Jakobs brev 3:

Jakob 3:1-4 Bruk tungen til å gi retning (som en veileder, et bissel eller et ror).

 

Jakob 3:5-10 IKKE bruk tungen til å ødelegge (som et villdyr eller en brann).

Jakob 3:11-12: Bruk tungen til glede for Gud og mennesker (som en frisk kilde eller et tre med god frukt).

 

Det hjertet er fullt av det sier munnen (Matteus 12:34) Jakob forklarer at om vårt hjerte er fullt av visdommen fra Gud vil vi bruke tungen til å gjøre godt (Jakob 3:13-18).

 

TIPS: Det er nyttig å skrive dine nøkkelpunkt i stor skrift og plassere det synlig for gruppedeltakerne under oppsummeringen.

Trinn 4: Lese kommentar

 

Hver leksjon inneholder en kommentar til bibelavsnittet. Den oppsummerer de viktigste hovedpoengene, binger inn noen teologiske refleksjoner, og utfordrer til praktisk anvendelse av det en har studert.

Her følger et eksempel:

KOMMENTAR TIL JAKOB 3, 1 – 18 (UTDRAG FRA JAKOBS BREV LEKSJON 4)

Hva tror du er et av de største problemene kristne støter på når de vil leve gudfryktig? Jesus uttrykte det klart og tydelig:

 

Hør og forstå! Det er ikke det som kommer inn i munnen, som gjør mennesket urent. Men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent … Men det som går ut av mun­nen, kommer fra hjertet, og det gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker … (Matteus 15,10-11 og 18-19).

Tungen volder problemer over hele verden! Likesom våre gjerninger viser om vi har en levende tro, viser våre ord om hjertet er rent. Et troens liv skal være et liv i aktiv tjeneste (Jakob 2), et liv hvor Den Hel­lige Ånd får styre det vi sier (Jakob 3).

Tungen er liten, men kraftig. Jakob bruker tre treffende bilder for å bevise dette. Tenk på et bis­sel: En liten metallbit i munnen på en hest gjør at vi kan styre alle hestens bevegelser. Tenk på et lite ror: Det er mindre i forhold til et skip enn et bissel i forhold til en hest. Likevel styrer roret skipets kurs i storm­full sjø. Til slutt, tenk på en liten gnist – så liten at den kan være usynlige for det men­neskelige øye. Like­­vel kan den sette den største skog i brann. Enten den er til nytte eller til ødeleggelse, har tungen et enormt maktpotensial i den enkeltes liv og mennesker imellom.

 

Tungen er uunnværlig, men kan også være et nøkkelredskap for ødeleg­gelse. Jakob sammenligner tungen med en ild (vers 5). All verdens ondskap kommer til uttrykk ved tungen: alle de onde egenskapene ved en fallen verden, en verden som elsker det onde fremfor det gode – dens grisk­het, be­gjær og av­guds­­­dyrkelse. Jakob fortsetter med å si at tungen fullstendig kan forandre et menneskes livsløp. Ordet ”livshjul” i vers 6 betegner hele menneskets livssyklus fra fødsel til død. Tungen utøver stadig sin onde innflytelse gjennom hele livet.

Hvor kommer tungens destruktive krefter – dens ild – fra? Ifølge Jakob settes den i brann av hel­vete (vers 6). Det greske ordet som her er oversatt med ”helvete”, er ”Gehenna”. På Jakobs tid fun­gerte Hin­­­­noms dal sør i Jerusalem som et slags forbrenningssenter hvor søppel og lik av krimi­nelle ble brent. Det ble et symbol på et sted for avstraffing. Erfaring har lært oss at en skarp og be­breid­ende tunge har brakt en atmosfære av helvete inn i vår verden.

Tungen er et utemmet villdyr (vers 7). Ville dyr klarer vi å temme, men ikke muskel­en i munnen. Bak tennene ligger en dødbringende gift på lur (vers 8). Hvordan kan det komme både gift og vel­sign­el­ser fra samme munn? I naturen går dette ikke an: Det kan ikke strømme både friskt og bittert vann fra samme kilde, og et fikentre kan ikke bære oliven. Slik skal det heller ikke være i den troendes liv!

Tenk over dette: 

Budskapet er klart. Enten kan vi brenne for Herren, med en ild fra Den Hellige Ånd, eller vi kan være satt i brann av helvete. Vi kan ikke være begge deler samtidig. Det som kom­mer ut av munnen, avslører hva som skjer i våre hjerter. Sannheten er at det foregår en hard kamp om hvem som skal styre. Fordi Den Hellige Ånd bor i alle som er kristne, har hver og én av oss anledning til å bli formet etter Jesu bilde i større og større grad. Men er vi villige til å kjempe og vinne den indre kampen og bruke tungen til å lovprise Gud og velsigne dem vi elsker?

 

Hva er botemidlet for en ustyrlig tunge? Det er Guds visdom, som han har lovet å gi til dem som ber om den (Jakob 1,5). Visdom innbefatter innsikt. Når disse to egenskapene samvirker, fører de til ”et rett liv”, et liv som er rikt på ydmykhet og gjerninger som ærer Kristus. Det motsatte – mis­un­nelse og selvhevdelse, som er utslag av hovmod – skaper bare uorden og alt som er ondt. Det forgifter men­nes­­ken­es hjerter.

Den himmelske visdommen er ren, fredsæl, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode fruk­t­er, upartisk og uten hykleri. Å være fylt med denne visdommen frembringer resultater som er be­mer­­kel­­ses­verdig like dem som kommer av å være fylt med Den Hellige Ånd, som bor i de troende og inspi­rerer dem.

Personlig oppsummering: 

Hvis tungen virkelig er en “ild” (vers 6), hvordan kan denne ilden slok­kes? Hvis tungen virkelig er en ”verden av ondskap” (vers 6), hvor blir det av håpet om bli rens­et? Hvis tung­en virkelig er ”full av dødbringende gift” (vers 8), hva er da motgiften? Hvis vi ikke kan temme tungen (vers 8), hvorfor får vi da beskjed om å temme den (1,26)? Hvis vi er ustyrlige (vers­ene 1-12), hvordan kan vi leve et ”rett” og disiplinert liv (vers 13)? Hvis vi sår ufred, hvordan kan vi så fred (vers 18)? Alle disse spørs­målene finner sitt svar i og ved Jesus Kristus.

©2017 CBSI Norge

bottom of page